Vanredne situacije

Agencija Mijailović | Sve iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
Novi Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, stupio je na snagu 20. novembra, kada prestaje da važi Zakon o vanrednim situacijama.
Novine u Zakonu o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama odnose se na izradu novih dokumenata - Procene rizika od katastrofa (član 15.) i Plana zaštite i spasavanja (član 17.).

Procene i planove po novom zakonu mogu da rade samo ovlašćena pravna lica koja imaju – Ovlašćenje i licencu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

Agencija Mijailović ima ovlašćenje od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije – Sektora za vanredne situacije za Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja 03.04.2019. godine.

Rok za izradu Procene rizika od katastrofa je šest meseci, a za plan zaštite i spasavanja devet meseci od donošenja Zakona. 

Obaveze privrednog društva na osnovu ZAKONA SMANJENJU RIZIKA OD KATASTROFA I UPRAVLJANJU VANREDNIM SITUACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), člana 15. člana 17. i člana 64.


Nudimo vam

Procenu rizika od katastrofa

Procenu rizika od katastrofa izrađuju i donose Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, izuzev saveza, klubova i udruženja; privredna društva, zdravstvene ustanove izuzev apoteka; predškolske i školske ustanove i fakulteti za sve objekte u kojima borave deca, odnosno objekte u kojima se odvija nastava; ustanove socijalne zaštite za objekte u kojima borave korisnici. Procenu rizika izrađuju i donose i pravna lica koja upravljaju poslovnim, trgovačkim, sportskim, ugostiteljskim i smeštajnim objektima i objektima za razonodu kapaciteta više od 100 lica, a ako su objekti namenjeni za boravak dece do 14 godina, nezavisno od kapaciteta.

Plan zaštite i spasavanja

Plan zaštite i spasavanja izrađuje se na osnovu procene rizika i usvaja najkasnije 90 dana nakon usvajanja procene rizika, a redovno se usklađuje sa izmenama procene rizika. Plan zaštite i spasavanja su dužni da izrade i donesu svi subjekti koji imaju obavezu izrade procene rizika od katastrofa.

Plan zaštite od udesa

Privredno društvo i drugo pravno lice koje obavlja aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna jedna ili više opasnih supstanci u propisanim količinama, dužno je da preduzme sve neophodne mere za sprečavanje udesa i ograničavanje uticaja udesa na život i zdravlje ljudi, ekonomiju, ekologiju i društvenu stabilnost i životnu sredinu, u skladu sa zakonom. Privredno društvo i drugo pravno lice iz stava 1 dužno je da, uzimajući u obzir delatnost kojom se bavi, vrstu i količinu opasnih supstanci i objekte koje koristi, izradi i Ministarstvu dostavi na saglasnost Plan zaštite od udesa, kao i da u skladu sa tim dokumentom, preduzme mere za sprečavanje udesa i ograničavanje uticaja udesa i posledica na život i zdravlje ljudi, ekonomiju i ekologiju, društvenu stabilnost i životnu sredinu.