Bezbednost i zdravlje na radu

Agencija Mijailović | Sve iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
Zakon o bezbednosti i zdravlja na radu jasno definiše obaveze i odgovornosti poslodavca u vezi primena mera za bezbedan i zdrav rad, a za nepridržavanje tih odredaba određene su visoke prekršajne kazne. Obaveze poslodavca, u smislu ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, istovremeno predstavljaju prava zaposlenih u vezi sa sprovođenjem mera bezbednosti i zdravlja na radu.
Agencija Mijailović ima stručna lica za BZR koji za vas mogu izraditi analize, definisati potrebe za osposobljavanjem, izraditi potpuni program i vršiti osposobljavanje i eksternu proveru osposobljenosti u skladu sa usvojenim Programom.

Nudimo usluge

Izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu i radnoj okolini

Akt o proceni rizika je obavezan dokument za sve preduzetnike i pravna lica, zasniva se na utvrđivanju mogućih vrsta opasnosti i štetnosti na radnom mestu u radnoj okolini, na osnovu kojih se vrši procena rizika od nastanka povreda i oštećenja zdravlja zaposlenog.

Izrada dokumentacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Izrada pravilnika, programa obuke, propisanih evidencija, uputstva za bezbedan rad i dr. dokumentacije.

Vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu za druga pravna lica

Lice za bezbednost i zdravlje na radu obavlja poslove u skladu sa ovim zakonom, a naročito:
Sprovodi postupak procene rizika; Vrši kontrolu i daje savete poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu; Učestvuje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada; Predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom; Priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad i dr.

Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izrade projekta i Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova

Primenom Uredbe za bezbednost i zdravlje na radu na privremenim i pokretnim gradilištima, investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da odredi jednog ili više koordinatora za izradu projekta i jednog ili više koordinatora za izvođenje radova kada na gradilištu izvode ili je predviđeno da će radove izvoditi dva ili više izvođača radova istovremeno. Svako pravno lice koje izvodi radove tretira se kao izvođač radova.